Onderwijs programma's

Eén op de drie mensen krijgt te maken met kanker. Niet gek dus dat als je op een school voor primair, voortgezet, hoger of beroepsonderwijs vraagt wie er te maken heeft gehad met kanker, heel veel leerlingen hun vinger opsteken.  Het Vicki Brownhuis vindt het belangrijk dat het onderwerp kanker in de klas op de agenda komt. We willen kanker bespreekbaar maken, meegeven dat alle gevoelens er mogen zijn en laten weten waar leerlingen steun en een luisterend oor kunnen vinden.  

Helaas is er in het reguliere onderwijs niet standaard aandacht en ruimte voor. Daarom heeft het Vicki Brownhuis speciale programma’s voor verschillende leeftijden ontwikkeld om aandacht te besteden aan kanker en de impact ervan. Dat doen we op een manier die aansluit bij de leeftijd van de leerlingen.   

Basisschool Onderwijs Programma

Kanker in het gezin zet alles op zijn kop. Voor de patiënt zelf, maar ook voor de partner en de kinderen. Een kind dat geconfronteerd wordt met kanker in zijn directe omgeving kan vaak moeilijk verwoorden wat zich van binnen afspeelt. Je ziet soms dat er iets mis is doordat het kind ander gedrag laat zien: het wordt stiller of juist drukker, snel boos of verdrietig, krijgt moeite met concentreren, met slapen, etc. Daarom hebben we een onder-, midden- en bovenbouw lesprogramma ontwikkeld. De doelstelling is kanker bespreekbaar maken en spelenderwijs ontdekken wat je in centrum als het Vicki Brownhuis kunt doen. 

Een van de scholen waar het lesprogramma van het Vicki Brownhuis warm is ontvangen, is het kindcentrum ‘De Kameleon’ in ‘s-Hertogenbosch. Lees hier meer over de ervaringen en het resultaat van een fijne samenwerking.

Basisschool Onderwijs Programma

Doel van het lesprogramma

Het lesprogramma is interactief en wordt in kleine groepen begeleid door betrokken vrijwilligers van het Vicki Brownhuis die ervaring hebben met kinderen en ziek zijn. Het programma is opgedeeld in een informatief, creatief en actief gedeelte afgestemd op de leeftijdsgroep. Zo kan een poppenspel en het schilderen van een tegeltje voor een dierbare er onderdeel van zijn.

Inhoud lesprogramma

Om ziek zijn bespreekbaar te maken, is er een poppenspel ontwikkeld met door ons gemaakte poppen en verhalen. “Er is iemand in het gezin ziek en moet naar het ziekenhuis. Bop, de hoofdpersoon, maakt ineens van alles mee. O jee, wat gebeurt daar allemaal? Mama is heel verdrietig, dokter Neus zegt rare woorden en doet enge dingen… Maar er blijken ook vriendjes te zijn die kunnen helpen! Wat doet dat allemaal met jou? En ken jij iemand die heel ziek is?”

In overleg met de school kunnen bovenbouwgroepen ons huis bezoeken voor één of meerdere workshops. Er zijn geen kosten verbonden aan ons onderwijsprogramma. We waarderen het wel enorm als de school als tegenprestatie een goede doelen actie, zoals een sponsorloop, ten behoeve van het Vicki Brownhuis organiseert. Dit doen we graag in overleg en hierbij kunnen we uiteraard ook adviseren en ondersteunen. 

Jongeren Onderwijs Programma

‘Genoeg gekankerd’

Zo heet ons Jongeren Onderwijs Programma. Komt kanker binnen het gezin voor of heb je zelf kanker, dan zet dit je leven op z’n kop. Jongeren die in hun directe omgeving geconfronteerd worden met kanker kunnen vaak moeilijk grip krijgen op wat er om hen heen gebeurt. 

Onze vrijwilligers zien het als hun taak om kanker bespreekbaar te maken. Ze informeren jongeren die te maken krijgen met kanker, over de ondersteuning die het Vicki Brownhuis in dit lastige proces kan bieden. Durven praten over kanker met en door jongeren, dat is de doelstelling!

Jongeren Onderwijs Project Vicki Teens

Een gastles

Het JOP-lesuur voor de 2e en 3e klas en kan gegeven worden als invulling van het vak levensbeschouwing. We geven ook les aan het middelbaar beroepsonderwijs in de zorg. Zij zijn tenslotte onze toekomstige ambassadeurs. De klas komt samen met de docent naar het Vicki Brownhuis, zodat ons JOP-team meteen de heersende vooroordelen over ons centrum kan ontzenuwen. Omdat het een heftig onderwerp is, worden ouders en leerlingen van tevoren ingelicht. Het gezin kan zodoende voor- of achteraf ook inspelen op het onderwerp kanker.

tegeltje schilderen voor een dierbare met kanker

Doel van het programma

Wij willen het onderwerp op de agenda zetten en concreet bereiken dat:

  • Kanker onder jongeren (beter) bespreekbaar is.
  • Jongeren ervaren dat, als kanker in hun leven komt, ze niet alleen staan met hun angsten, boosheid en verdriet.
  • Jongeren weten waar steun en een luisterend oor te vinden zijn, wanneer ze geconfronteerd worden met kanker.

    Deze lesprogramma’s zijn voor scholen gratis.

Inhoud lesprogramma

In overleg met de docent maken we het interactieve programma. We willen proberen iets los te maken. Dit doen we o.a. door middel van stellingen die in kleine groepen worden besproken. Soms is het heel heftig en soms slaan mensen dicht. Wij begeleiden daarom met ervaren vrijwilligers. Ook delen we graag onze verhalen en ervaring. We sluiten af met een rondje schelden om jongeren bewust te maken dat dit het heel kwetsend is voor iemand die met kanker te maken heeft. ‘Genoeg gekankerd!

Gastlessen in het Hoger Beroeps Onderwijs

Onze kennis en ervaring delen we graag met anderen. Dat doen we onder andere met gastlessen voor opleidingen op het HBO. Een mooi voorbeeld daarvan is de samenwerking met Avans Hogeschool. Regelmatig brengen we daar onze praktijkervaringen in. Bijvoorbeeld met workshops voor tweede- en derdejaarsstudenten Verpleegkunde. We vertellen dan over het werk van het Vicki Brownhuis en onze plek in de zorgketen. Ook het belang van psychosociale ondersteuning die zo belangrijk is voor iedereen die te maken krijgt met kanker is een belangrijk onderwerp. Een ander mooi voorbeeld is een interactieve bijeenkomst in het kader van de minor Palliatieve Zorg voor derdejaars studenten die het Vicki Brownhuis verzorgde. Zij wilden graag meer weten over hoe te communiceren met mensen die te horen hebben gekregen dat ze niet meer beter worden. Wat kan je vragen, wat niet? Aan henzelf én aan hun naasten? Eén van onze vrijwilligers deelde haar ervaring met gesprekken met gasten die ziek zijn. Een rouwdeskundige nam de studenten mee in de theorie van de verliescirkel.

Beide voorbeelden illustreren goed hoe wij als vrijwilligersorganisatie kunnen bijdragen aan het opleiden van de zorgprofessionals van de toekomst. 

genoeg gekankerd

Deelnemende scholen

Aartshertogenlaan 469
5213 JA ‘s-Hertogenbosch
073 614 8550
info@vickibrownhuis.nl
Rek: NL23RABO0144556898
KVK: 41084822

Nieuwsbrief
Blijf op de hoogte van het laatste nieuws.

Openingstijden:
maandag:    9:30 – 16:30 uur
dinsdag:      9:30 – 16:30 uur
woensdag:  9:30 – 16:30 uur
donderdag: 9:30 – 16:30 uur
vrijdag:        9:30 – 13:00 uur